Privacy

———   WIJ WAARDEREN UW PRIVACY

Wij werken vanuit een laagdrempelige, persoonlijke benadering. Persoonlijk contact, betrokkenheid en het leveren van maatwerk is voor ons een vereiste om dicht bij de ondernemer te kunnen staan, en zo vraag en aanbod optimaal op elkaar af te kunnen stemmen. We werken daarbij onafhankelijk en nauw samen met makelaars, bouwers, geldverstrekkers en gemeenten.

Disclaimer

Wij betrachten grote zorgvuldigheid bij de inrichting en het onderhoud van deze site. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat daarop geplaatste informatie niet meer actueel of juist is. Voor de opgenomen informatie op deze site aanvaardt Petra van Kessel Vastgoed daarom geen enkele aansprakelijkheid.

De vermelde informatie over het aanbod is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan tekst en tekeningen kunnen geen juridische rechten worden ontleend.

Privacybeleid

Petra van Kessel Vastgoed, gevestigd aan Poppenbouwing 26c-3, 4191 NZ Geldermalsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.pvkv.nl
Poppenbouwing 26c-3
4191 NZ Geldermalsen
Tel. +31 345 74 59 59
info@pvkv.nl

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

Petra van Kessel Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pvkv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Petra van Kessel Vastgoed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Petra van Kessel Vastgoed verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Petra van Kessel Vastgoed neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Petra van Kessel Vastgoed gebruikt het computerprogramma Informant om vastgoed financieel, commercieel en technisch te beheren. Facturen, herinneringen en verhogingsbrieven worden automatisch gegenereerd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Petra van Kessel Vastgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijn van 10 jaar, aangezien wij dit wettelijk verplicht zijn voor de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Petra van Kessel Vastgoed deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Petra van Kessel Vastgoed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Petra van Kessel Vastgoed uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Voorbeeld hiervan is het doorgeven van uw gegevens ten behoeve van het opstellen van een huur- of koopovereenkomst.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Petra van Kessel Vastgoed bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Petra van Kessel Vastgoed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pvkv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Petra van Kessel Vastgoed wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Petra van Kessel Vastgoed neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pvkv.nl.

Vragen en opmerkingen met betrekking tot deze disclaimer en het privacybeleid kunnen worden gericht aan info@pvkv.nl.
Petra van Kessel Vastgoed is de handelsnaam van Petra van Kessel Vastgoed bv. Petra van Kessel Vastgoed bv heeft haar hoofdvestiging te Geldermalsen en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64872203.